รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา
…… 2561……/…… 1 ………
  
วันที่ :
คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว นาง MR. MISS MRS
ชื่อ Name
สกุล Surname
เลขประจำตัวประชาชน - - - -
สาขาวิชา

เลือกสาขา=>

[ กรุณาเลือกรายการด้านล่างที่ปรากฏ ]
ที่อยู่ปัจจุบัน
<==[ในกรณีที่่มีรายการให้เลือก...ให้ใช้ mouse หรือกด ปุ่ม Enter ]
รหัสประจำบ้าน    
บ้านเลขที่ หมู่ที่
หมู่บ้าน
ตรอกซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์ที่บ้าน มือถือ
สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
จากโรงเรียน
จังหวัด
อำเภอ
สาขาที่จบ
   
   
ความประสงค์กู้
เคยกู้ ไม่เคยกู้
  มีความประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษานี้ ไม่มีความประสงค์ขอกู้ในปีการศึกษานี้
     

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อเล่น
 
วันเดือนปีเกิด
    
Facebook
เพศ ชาย หญิง
ส่วนสูง
น้ำหนัก กรุ๊ปเลือด :
เชื้อชาติ
สัญชาติ : ศาสนา :
ความสามารถพิเศษ
เบิกค่าเล่าเรียน   ได้ ไม่ได้
จากหน่วยงาน
จังหวัด
     
     

เหตุผลที่มาสมัครเรียนต่อ LCCT
นักศึกษา LCCT อาจารย์ LCCT ครูแนะแนว LCCT อาจารย์ LCCT เยี่ยมบ้าน ครูแนะแนวโรงเรียนเดิม ตนเอง ผู้ปกครอง www.lcct.ac.th วิทยุ อสมท. ป้ายโฆษณา เอกสาร แผ่นพับ แฟนเพจ LCCT Facebook สาขาวิชา กิจกรรม/ฟังบรรยายของคณะวิศวะฯ การสอนบัญชีครัวเรือน ศูนย์บริการซ่อมของนักศึกษาช่างฯ ได้รับแจกชุดนักศึกษา กิจกรรม LCCT
 
   

<<เฉพาะนักศึกษาเก่า LCCT ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาเดิมแล้วคลิกที่ปุ่ม>>
รหัสนักศึกษาเดิม <-Click ปุ่มนี้ ห้องเดิม