ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา …… 2560……/…… 1……… ทางอินเตอร์เนต
 [ลงรายชื่อสมัครนักศึกษาใหม่]