ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา …… 2561……/…… 1……… ทางอินเตอร์เนต
 [ลงรายชื่อสมัครนักศึกษาใหม่]