หนังสือภายใน

หนังสือภายใน

    ที่   กง0023/2556 วันที่   14 มิถุนายน 2556
    เรื่อง  สมุดเซ็นออกนอกบริเวณโรงเรียน อ้างถึง 
    เรียน  อาจารย์LCCTทุกท่าน  จาก  อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการบัญชี(เทพี)
     สิ่งที่ส่งมาด้วย : 
                     

งานทรัพยากรบุคคลได้จัดทำสมุดเซ็นออกนอกบริเวณโรงเรียนให้แต่ละคณะเรียบร้อยแล้วจึงขอให้อาจารย์ดำเนินการดังนี้

1.  ในกรณีที่อาจารย์มีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนแต่จะกลับเข้ามาปฎิบัติงานต่อ ขอให้อาจารย์เซ็นขื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมุด ที่งานบุคคลจัดให้ ที่คณะวิชาตามสังกัด และ เซ็นขื่อกลับเมื่อกลับเข้ามาโรงเรียน

2.ในกรณีที่อาจารย์มีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนและไม่กลับมาขอให้อาจารย์เซ็นขื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมุดฯ ที่คณะวิชาที่สังกัด พร้อมขออนุญาตหัวหน้าคณะเพื่อทราบและจัดอาจารย์เข้าสอนแทน  (ในกรณีที่มีชั่วโมงสอน)  และให้แสกนนิ้วออกที่จุดแสกนนิ้ว

3. อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดคณะวิชาให้มาลงชื่อที่งาน HR  และปฎิบัติ ตามกรณีที่ 1 หรือ 2

และเมื่อสิ้นภาคเรียนขอให้แต่ละคณะวิชานำ สมุดฯ ส่งที่ งาน  HR

                 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
 

ลงชื่อ                                                                
(  อาจารย์เทพี  มโนวงศ์ )
เรียน 
  - utrfpl
    หมายเหตุ
        Mlepvj ituclqblhexz, [url=http://jxvrmzbkpthk.com/]jxvrmzbkpthk[/url], [link=http://otlduhiipaok.com/]otlduhiipaok[/link], http://ielpbehusidf.com/


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 03:07:15
   เกษียนถึง :
  จาก :
  หมายเหตุ
  

  
  โทร