เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ECR วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ LCCT ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมประชุม ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(วทอ. มจพ.) และ อ.สร้อยทอง เรือนคำ หัวหน้าคณะเตรียมวิศวกรรมศาตร์ LCCT ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ด้วย
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามครั้งที่ 4 โดยปีนี้จะครบ 16 ปี ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้พื้นฐานทั้งวิชาพื้นฐานวิศวกรรมสำหรับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะได้ในอนาคต

[จำนวนเปิดอ่าน 1140 ครั้ง]