อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ตัวแทน LCCT เข้าร่วมประชุมหารือ กำหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ของ 11 สถานศีกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 700 ครั้ง]