กิจกรรมอบรม Constructionism เตรียมความพร้อมจัดระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้กับนักศึกษา ในรูปแบบต่าง เช่น การนำโปรแกรม Kodu Gameมาเป็นสื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ปวช.1 ในภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 742 ครั้ง]