คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT โดย อ.อินทิรา ทนันไชยชมภู หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.ปราณี จะไว หัวหน้าสาขาการบัญชี และ อ.อนุชา สุนันต๊ะ หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ” และ การจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา สำหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อต่อยอดการเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนให้กับนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
[จำนวนเปิดอ่าน 664 ครั้ง]