LCCT ขอส่งกำลังใจให้กับ 2 นักศึกษา สาขาไฟฟ้ากำลัง นายปฎิภาณ วงค์ใหญ ่และ นายคมศักดิ์ ธรรมนูญ นศ.ห้องสปฟ.2/1 เป็นตัวแทนนศ.ของสาขา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน(โปรเจค) ในโครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

[จำนวนเปิดอ่าน 677 ครั้ง]