LCCT. ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ กลุ่มภาคเหนือ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี "เพื่อหารือแนวทางการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำอย่างแท้จริง ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
[จำนวนเปิดอ่าน 820 ครั้ง]