นางสาวปานตะวัน เรือนปานันท์ และนางสาวอรทัย สายประเสริฐ นักศึกษาศูนย์การศึกษานานาชาติ ระดับชั้น IEP.1 ได้เดินทางกลับจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน หลังจากได้รับทุนเรียนหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Zhaotong University เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้เป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับนักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

[จำนวนเปิดอ่าน 868 ครั้ง]