LCCT จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงานทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาที่ LCCT ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในครั้งนี้ งานกิจกรรม LCCT และ อาจารย์ทีปรึกษา นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1-3 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดย่าเป้า, วัดศรีปงไขย และ วัดศรีหมวดเก้า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
[จำนวนเปิดอ่าน 703 ครั้ง]