คณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม LCCT จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกระทรวงพลังงานร่วมมือกับม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณะอาจารย์ได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ตลอดจนนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาให้สอดคล้องในแต่ละรายวิชา เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559 ที่ผ่าน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 165 ครั้ง]