LCCT นำโดยอาจารย์เบญจษิต ไชยเกิด งานแนะแนวฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานให้บริการแนะแนว ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนักศึกษาด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
[จำนวนเปิดอ่าน 156 ครั้ง]