LCCT NEWS : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.พิมพร เทพปินตา, ผอ.ฝ่ายวิชาการ : อ.อัจฉรา เฮ่ประโคน และหัวหน้าสาขา เดินทางศึกษาดูงานการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา "แนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสารภี และ โรงเรียนสงเคราะห์เชียงใหม่ โดยเปิดสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาการโรงแรม" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดหลักสูตรทวิศึกษา ของLCCT ต่อไป ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับผู้บริหารจากทั้ง2สถาบัน
[จำนวนเปิดอ่าน 198 ครั้ง]