LCCT NEWS. : ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ 2559 กับข่าวการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพ มุ่งเน้นสื่อการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา LCCT และเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ จากบริษัท Hino motors sales (Thailand) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)รับมอบหุ่นยนต์แขนกลงานเชื่อม ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฎิบัติ กับเครื่องจักรกล ชุดคำสั่งและการทำงานด้วยระบบควบคุมไฮดรอลิก โดยงานนี้ ทาง โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ได้รับหุ่นยนต์แขนกลงานเชื่อม มาเป็นสื่อการเรียนการสอนด้ ควบคุมดูแลโครงการโดย อ.สุวิทย์ หันวณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องมือกล และมีอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมเข้ารับการอบรมการใช้งาน อีก 2 ท่าน คืออ.สุรชัย พิมพิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขางานยานยนต์ อ.ปัญญา ฉลาด อาจารย์ประจำสาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการเข้ารับการอบรม การอบรมการใช้งานหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ,ระบบโปรแกรมการควบคุมการใช้งานหุ่นยนต์เดินตามคำสั่งตามเส้นทางกำหนด และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นโดยที่อาจารย์สามารถนำหุ่นยนต์แขนกลงานเชื่อม ไปใช้เป็น สื่อการเรียนการสอน ในสายการเรียนด้านสาขาช่างอุตสาหกรรม งานยานยนต์ เครื่องมือกล และไฟฟ้า-อิเล็กทรอสิกส์ ในรายวิชางานเชื่อม งานเครื่องมือกล และงานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ วิชาหุ่นยนต์ การปฎิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม และวิชาทดลองเครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องยนต์สมัยใหม่ การทดสอบระบบเครื่องจักร
งานนี้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนสายอาชีพไปกับเรา LCCT เรียนรู้และปฎิบัติจริง มีคุณภาพและการมีงานทำ
l

[จำนวนเปิดอ่าน 329 ครั้ง]