สาขาการบัญชีจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ให้หัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี" เตรียมความพร้อมการเป็นนักบัญชีที่ดีก่อนทำงานจริง โดยอาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประเมินคุณภาพ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ณ ห้องประชุม 6103 LCCT เมื่อวันที 20 มกราคม 2559
[จำนวนเปิดอ่าน 249 ครั้ง]