ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง กับสาขาการบัญชีที่มุ่งสร้าง นักบัญชีมืออาชีพสู่การทำงานในอาเซียน จัดสัมมนาหัวข้อ “กระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนองบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด” เพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมายบัญชีให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น และ เท่าทันต่อสถานการณ์ด้านการเงินการบัญชีในปัจจุบัน นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ทำกรณีศึกษางบการแบบหน้าที่ร่วมกับวิทยกร โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการจริง ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.อัญชนา เหมวงศ์กุล ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในวันที 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 6103
[จำนวนเปิดอ่าน 276 ครั้ง]