เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสเทศ จัดโครงการคอมพิวเตอร์ออกค่ายอาสาสู่ชุมชน ออกค่ายพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยจัดแบ่งกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ ชาวแม่แจ๋ม โดยปรับปรุงห้องสมุด ,ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียนและประตูโรงอาหาร, ปรับปรุงห้องพยาบาล , ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง ให้กับทางโรงเรียนฯ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง โดยนำความรู้ที่ศึกษามาไปถ่ายทอด และช่วยเหลือชุมชน หน่วยงาน โรงเรียน เป็นการฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
[จำนวนเปิดอ่าน 185 ครั้ง]