เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ก่อนทำงาน ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคธรรมดา – ภาษีเงินได้ นิติบุคคล การคำนวณและการกรอกแบบภาษีเงินได้ โดยอาจารย์ภัทราพร หงษ์ยันตรชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 6103
[จำนวนเปิดอ่าน 250 ครั้ง]