LCCT นำโดย อ.อัจฉรา เฮ่ประโคน ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.กฤติเดช ชัยสกุลดำรงค์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนว และ อ.อนุชา สุนันต๊ะ หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง ตัวแทน LCCT เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "โครงการความร่วมมือการจัดการการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ครั้งที่ 1โดยหัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ สพฐ. นายณรงค์ เพรชล้ำ เพื่อการนำไปขยายผลและดำเนินหลักสูตรกันต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

[จำนวนเปิดอ่าน 170 ครั้ง]