สาขาบัญชี LCCT เข้มข้นการเรียนแบบบูรณาการ จัดโครงการดี ๆ เชิงวิชาการ สัมมนาหัวข้อ “พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และ กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) เพิ่มเติมความรู้ด้านการใช้ พรบ.วิชาชีพการบัญชีตลอดจนการนำแนวคิคมาใช้แทนแม่บทการบัญชี ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วราพร กลิ่นประสาท อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม LCCT

[จำนวนเปิดอ่าน 162 ครั้ง]