งานกิจกรรมและกีฬา LCCT นำโดยอ.รุ่งฤดี พรมแก้วงาม, อ.นทพัดตรี ชัยชินกฤต และ อ.ประวีณา อบเชย สร้างสรรการเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์มรดกไทย นำนักศึกษากว่า 100 คน เข้าค่ายอบรมโครงการเยาวชนรักษ์ช้าง 59 รุ่นที่ 1 โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านเมืองมาแต่ในอดีต ตลอดจนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น กิจกรรมฐานสร้างความสามัคคี เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

[จำนวนเปิดอ่าน 184 ครั้ง]